Privacy Policy

AFRIKAANS

 

E-Beeldskool, en sy vennote , filiale en moedermaatskappye (“E-Beeldskool", "ons") is daartoe verbind om u privaatheid te beskerm en te verseker dat u 'n positiewe ervaring het wanneer u ons aanlyndienste (die “Dienste”), webbladsye besoek, kontak met ons op sosiale media maak of produkte koop of bestel.

 

Hierdie verklaring verduidelik die praktyke van E-Beeldskool wanneer ons u "persoonlike data" verwerk, dit is inligting wat verband hou met 'n geïdentifiseerde of identifiseerbare individu. Om te "verwerk" of "verwerk" beteken enige gebruik van persoonlike data, insluitend, oordra, versamel, opneem, stoor, gebruik, ontleed, kombineer, bekendmaak of uitvee. Hierdie verklaring kan van tyd tot tyd opgedateer word. 

 

As ons van plan is om wesenlike veranderinge aan te bring in die manier waarop ons persoonlike data hanteer soos hier beskryf, sal ons u daarvan in kennis stel deur 'n opgedateerde weergawe van hierdie verklaring op ons webwerf te plaas. Veranderinge aan hierdie verklaring word in ons webblad saamgevat. Ons kan hierdie verklaring aanvul met 'net-betyds'-kennisgewings ("op die nippertjie"), of ander openbaarmakings vervat binne of in verband met die verskaffing van ons Dienste, wat ons dataversameling-, gebruik- en deelpraktyke in meer detail kan beskryf. 

 

Tensy ons anders verklaar, sal sulke aanvullende privaatheidsverklarings bepaal hoe ons die inligting in die konteks van die spesifieke produk of diens kan verwerk. Hierdie verklaring is van toepassing op die persoonlike data wat ons as 'n databeheerder verwerk, dit wil sê as die party wat bepaal watter data om te versamel en waarom. U verskaf sommige van hierdie data direk, en ons kry dit deur data in te samel oor u interaksies, gebruik en ervarings met ons Dienste. Die data wat ons versamel, hang af van die konteks van u interaksie met E-Beeldskool en die keuses wat u maak, insluitend die produkte en funksies wat u gebruik. 

 

Ons verkry ook inligting oor u van derde partye. Wanneer u E-Beeldskool se dienste gebruik deur middel van aanlyn klasse, en webinaars en sosiale media en ’n rekening skep op sodanige platforms, individueel of deur u werkgewer of skool of ouer/versorger/borg, word die verwerking van u persoonlike data bepaal en geadministreer deur die rekeninghouer (bv. Facebook ens.) ingevolge hul privaatheidsbeleid. Indien u vrae het oor hoe en waarom u persoonlike data versamel word deur derde partye, die wettige basis vir verwerking of versoeke rakende u persoonlike data, verwys ons u na die rekeninghouer/verskaffer se privaatheidsverklaring en rig u navrae aan sodanige rekeninghouer/verskaffer of sy administrateur.

 

 

Hoe ons persoonlike data deel 

 

Ons deel persoonlike data slegs met maatskappye, organisasies of individue buite E-Beeldskool as een van die volgende omstandighede van toepassing is: 

 

Met toestemming: 

 

Ons kan persoonlike data met maatskappye, organisasies, individue buite E-Beeldskool en ander deel as ons toestemming van 'n individu het (soos van toepassing). 

 

Met ons Borge:  

 

U toepaslike persoonlike data kan gedeel word met 'n derdeparty-vennoot en of borg wanneer u aan sodanige kompetisies of programme deelneem met ten doel vir hul bemarkingsprogram en besigheidsdoelwitte.

 

 

Korporatiewe transaksies:

 

Ons kan persoonlike data deel met werklike of voornemende verkrygers en of toekomstige vennote en borge, hul verteenwoordigers en ander relevante deelnemers aan, of tydens onderhandelinge oor enige verkoop, samesmelting, verkryging, herstrukturering of verandering van beheer/bestuur wat die hele of 'n gedeelte van E-Beeldskool se besigheid of bates insluit, insluitend dit wat verband hou met bankrotskap of soortgelyke verrigtinge. Dit sluit naamsverandering en verwisseling van eienaars in.

 

Besigheidsdoeleindes:

 

Ons verskaf persoonlike data aan verskaffers en diensverskaffers van E-Beeldskool om ons te help om die onderrigdienste en ander relevante dienste te lewer vir E-Beeldskool se bemarking en besigheidsdoeleindes. Voorbeelde hiervan is openbare wolkopbergverkopers, massa epos verskaffers, asook betalingsverwerkers en verwerking en diensverskaffers vir die bestuur van kaartjies en gelde/finansies vir klanteondersteuning. 

 

Regsredes:

 

Ons deel persoonlike data met maatskappye, organisasies of individue buite E-Beeldskool as ons glo dat toegang, gebruik, bewaring of bekendmaking van die inligting redelikerwys nodig is om: 

 

te voldoen aan enige toepaslike wetgewing of respondering op geldige regsprosesse, insluitend deur wetstoepassers of ander regeringsinstansies. 

toepaslike Terme van Gebruik (Terme en Voorwaardes) afdwingbaar te maak, insluitend  die ondersoek na moontlike oortredings. 

om bedrog-, sekuriteits- of tegniese probleme op te spoor, te voorkom of andersins aan te spreek. 

beskerm teen skade aan die regte, eiendom of sekuriteit van E-Beeldskool, ons gebruikers of die publiek soos vereis of toegelaat deur die wet, insluitend om lewensverlies of ernstige beserings aan enigiemand te voorkom, of hulle regte te beskerm.

wanbetalings in te vorder.

 

 

Hoe kan u u regte uitoefen: 

 

Om enige van die regte hierbo uit te oefen, stuur ’n e-pos na E-Beeldskool (kontakvorm). Ons mag meer inligting van u versoek om u te identifiseer vir toepaslike uitvoering van u versoek of navraag. Wat ons aanvra, hang af van die aard van u versoek, hoe sensitief die inligting is en hoe skadelik ongemagtigde openbaarmaking of verwydering daarvan sou wees. 

 

Ons doen kommersieel redelike pogings om u persoonlike data soos nodig te verwyder sou dit u versoek wees, maar hou rekords wat nodig is om te voldoen aan toepaslike plaaslike wetgewing. Waar wettiglik toegelaat, kan ons u versoek(e) van die hand wys, insluitend versoeke wat onredelik herhalend of sistemies is vir rekeninge of ander redes, oneweredige tegniese inspanning benodig, of die privaatheid van ander in gevaar stel.

 

 

INDIEN U NIE HIERMEE SAAMSTEM NIE MOET U DIE GEBRUIK VAN HIERDIE BLAD EN DIENSTE ASSEBLIEF STAAK

 

******************************************************************************************************************************************************************

ENGLISH

 

 E-Beeldskool, and its partners, subsidiaries and parent companies ("E-Beeldskool", "us") are committed to protect your privacy and ensuring that you have a positive experience when you visit our online services (the "Services"), visit web pages, contact us on social media or buy or order products.

 

This statement explains the practices of E-Beeldskool when we process your "personal data", that is, information related to an identified or identifiable individual. To "process" or "process" means any use of personal data, including, transfer, collect, record, store, use, analyze, combine, disclose or delete. This statement may be updated from time to time.

 

If we intend to make material changes to the way we handle personal data as described here, we will notify you by posting an updated version of this statement on our website. Changes to this statement are captured on our website. We may supplement this statement with "just in time" notices ("on the spur of the moment"), or other disclosures contained within or in connection with the provision of our Services, which may describe our data collection, use and sharing practices in more detail .

 

Unless we declare otherwise, such additional privacy statements will determine how we may process the information in the context of the specific product or service. This statement applies to the personal data we process as a data controller, that is, as the party that determines what data to collect and why. You provide some of this data directly, and we obtain it by collecting data about your interactions, uses and experiences with our Services. The data we collect depends on the context of your interaction with E-Beeldskool and the choices you make, including the products and features you use.

 

We also obtain information about you from third parties. When you use E-Beeldskool's services through online classes, and webinars and social media and create an account on such platforms, individually or through your employer or school or parent / caregiver / sponsor; the processing of your personal data is determined and administered by the account holder (eg Facebook etc.) in accordance with their privacy policy. If you have any questions about how and why your personal data is collected by third parties, the legal basis for processing or requests regarding your personal data, we refer you to the account holder / provider's privacy statement and direct your inquiries to such account holder / provider or his administrator.

 

 

How we share personal data

 

We only share personal data with companies, organizations or individuals outside E-Beeldskool if one of the following circumstances applies:

 

With permission:

 

We may share personal data with companies, organizations, individuals outside of E-Beeldskool and others if we have the consent of an individual (where applicable).

 

With our Sponsors:

 

Your applicable personal data may be shared with a third party partner and or sponsor when you participate in such competitions or programs for the purpose of their marketing program and business objectives.

 

 

Corporate Transactions:

 

We may share personal data with actual or prospective acquirers and or future partners and sponsors, their representatives and other relevant participants in, or during negotiations of any sale, merger, acquisition, restructuring or change of control / management involving the whole or a portion of E-Beeldskool's business or assets, including those related to bankruptcy or similar proceedings. This includes name change and change of owners.

 

Business Purposes:

 

We provide personal data to E-Beeldskool's providers and service providers to assist us in providing the teaching services and other relevant services for E-Beeldskool's marketing and business purposes. Examples of this are public cloud storage vendors, mass email providers, as well as payment processors and processing and service providers for managing tickets and fees / finances for customer support.

 

Legal reasons:

 

We share personal data with companies, organizations or individuals outside E-Beeldskool if we believe that access, use, storage or disclosure of the information is reasonably necessary to:

 

comply with any applicable legislation or response to valid legal proceedings, including by law enforcers or other government agencies.

make applicable Terms of Use (Terms and Conditions) enforceable, including the investigation of possible infringements.

to detect, prevent or otherwise address fraud, security or technical issues.

protect against damage to the rights, property or security of E-Beeldskool, our users or the public as required or permitted by law, including to prevent loss of life or serious injury to anyone, or to protect their rights.

to collect defaults of payment.

 

 

How to exercise your rights:

 

To exercise any of the above rights, send an e-mail to E-Beeldskool (contact form). We may request more information from you to identify you for the appropriate execution of your request or query. What we request depends on the nature of your request, how sensitive the information is and how harmful unauthorized disclosure or removal would be.

 

We make commercially reasonable efforts to remove your personal data as necessary should it be your request, but keep records necessary to comply with applicable local laws. Where lawfully permitted, we may reject your request (s), including requests that are unreasonably repetitive or systemic for accounts or other reasons, require unequal technical effort, or endanger the privacy of others.

 

 

 IF YOU DO NOT AGREE HERE YOU MUST PLEASE STOP USING THIS SITE AND SERVICES

 

Updated: November 1, 2020

 

IN ANY DISPUTE THE AFRIKAANS VERSION WILL BE USED FOR INTERPRETATION